Vihren Palace

EU

На 29. 02. 2016 г.  "Мираж пропърти мениджмънт" ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна Програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 Министерството на труда и социалната политика - процедура BG05M9OP001-1.003 "Ново работно място 2015" .

Стартиралият проект по Договор Д№ BG05M9OP001-1.003-0164-C01

 е с одобрен бюджет за безвъзмездно финансиране 104 150,48 лв, от които финансиране от Европейският съюз чрез Европейски Социален Фонд на стойност 88 527,91 лв. и 15 622,57 лв. национално съфинансиране. 

Проектът се изпълнява в гр. Банско, с обща продължителност - 15 месеца. 

Проект "Нови работни места и устойчива заетост в ХОТЕЛ ВИХРЕН ПАЛАС" има за цел: „Да се създаде възможност за устойчива заетост, обучение и професионална реализация на безработни и/или неактивни лица в областта на хотелиерството.“ 

1. Да се намали броят на икономически неактивните безработни младежи до 29 г. възраст, лица над 54 годишна възраст и трайно безработни чрез откриване и оборудване на нови работни места в ХОТЕЛ ВИХРЕН ПАЛАС. 

2. Да се осигури устойчива заетост и възможност за реализация на ново наетите служители в хотел ВИХРЕН ПАЛАС. 

3. Да се създаде възможност за обучение и професионална реализация на ново наетите безработни/неактивни лица и младежи до 29 години в областта на хотелиерството. 

Дейностите, посредством които ще се допринесе за постигане на поставените цели са: 

Дейност 1: Организация, управление и контрол на дейностите по проекта. 

Дейност 2: Публичност и визуализация на дейностите по проекта. 

Дейност 3: Създаване, оборудване и обзавеждане на новите работни места в Хотел Вихрен Палас. Дейност 

4: Провеждане на подбор и избор на 10 безработни и/или неактивни лица за работа в Хотел ВИХРЕН ПАЛАС. 

Дейност 5: Осигуряване на устойчива заетост на ново наетите лица в Хотел ВИХРЕН ПАЛАС  Дейност 6: Провеждане на обучение по английски език на част от новонаетите лица. 

Чрез реализирането на тези дейности ще бъде осигурена устойчива заетост на 10 безработни/неактивни лица, за период минимум 12 месеца в хотел ВИХРЕН ПАЛАС, по следните длъжности: 2 камериерки, 2 бармани, 2 администратори, 2 сервитьори и 2 пиколо/портиер. 

Шест от подбраните безработни/неактивни лица ще формират ключови компетенции по английски език, съответстващи на 3 ниво (B1) според Европейската квалификационна рамка. Всяко новооткрито място ще бъде пригодено за всеки служител, с необходимо оборудване и обзавеждане за ефективно изпълнение на трудовата дейност.

"Мираж пропърти мениджмънт" ЕООД непрекъснато развива своята дейност в съответствие с високи стандарти на работа и коректност в отношенията, както с партньорите, така и в екипа. Ето защо стремежът на дружеството, който е и ключов индикатор, е след приключване на проекта да бъдат съхранени минимум 8 работни места за поне още една година.


www.eufunds.bg
Проект: „Нови работни места и устойчива заетост в ХОТЕЛ ВИХРЕН ПАЛАС”, 
Д№ BG05M9OP001-1.003-0164-C01
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз